Ustawa o dostępie do informacji publicznejWydruk - Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce.

©Kancelaria Sejmu s. 1/17
2012-01-13

USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej1)


Rozdział 1

 

Przepisy ogólne


Art. 1.

 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu
ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach
i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne
zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.


Art. 2.

1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej,
zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.
2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania
interesu prawnego lub faktycznego.


Art. 2a.

1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania
informacji publicznej.
2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa
dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.


Art. 3.
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.
1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada
2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE
L 345 z 31.12.2003, str. 90).
Opracowano na podstawie
Dz. U. z 2001
r. Nr 112, poz. 1198,
z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, z 2004 r. Nr
240, poz. 2407, z 2005
r. Nr 64, poz. 565, Nr
132, poz. 1110, z 2010
r. Nr 182, poz. 1228,
z 2011 r. Nr 204, poz.
1195.
©Kancelaria Sejmu s. 2/17
2012-01-13
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania
informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.


Art. 4.
1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz
inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu
terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki
organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby
prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub
samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w
rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i
pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), oraz partie
polityczne.
3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa
w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.


Art. 5.
1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych
tajemnic ustawowo chronionych.
1a. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę
ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie
informacji:
1) osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania
jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w
procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji
przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej;
2) utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej
Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem
lub innym organem orzekającym.
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność
osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji
o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem
tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002
r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.
©Kancelaria Sejmu s. 3/17
2012-01-13
przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego
im prawa.
3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 1a i 2, ograniczać dostępu do informacji o
sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności
w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na
ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych
podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje
publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.
4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie
naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania,
w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania
spraw.
Rozdział 2
Dostęp do informacji publicznej


Art. 6.
1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji,
wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 3–5,
f) majątku, którym dysponują,
3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym
o:
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu
terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich
działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i
zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie
określonym w przepisach odrębnych,
©Kancelaria Sejmu s. 4/17
2012-01-13
h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym
w przepisach odrębnych,
4) danych publicznych, w tym:
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,
wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej
i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów
Kodeksu karnego,
c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
5) majątku publicznym, w tym o:
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych
i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego,
a także kas chorych,
d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym
z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a) – c), oraz
pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których
mowa w lit. a)–c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów
Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami
i sposobie pokrywania strat,
f) długu publicznym,
g) pomocy publicznej,
h) ciężarach publicznych.
2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub
wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego
w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji,
skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.


Art. 7.
1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,
2) udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11,
3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania
materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących
te posiedzenia,
©Kancelaria Sejmu s. 5/17
2012-01-13
4)3) umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji
publicznych, o którym mowa w art. 9b, zwanym dalej „centralnym repozytorium”.
2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.


Art. 8.
1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej
– w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci
ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej „Biuletynem
Informacji Publicznej”.
2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez
podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w
Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o których
mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej
również inne informacje publiczne.
4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane do udostępniania w
Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji
publicznych będących w ich posiadaniu i nieudostępnionych w Biuletynie
Informacji Publicznej.
5. W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji
Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności
oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku,
o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano
wyłączenia jawności.
6. Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej
są obowiązane do:
1) oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
2) podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła
informację lub odpowiada za treść informacji,
3) dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która
wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
5) zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia
informacji.


Art. 9.
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną Biuletynu Informacji
Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust.
1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne strony Biuletynu Informacji
Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu
w tej drodze.
3) W zakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji publicznej wejdzie w życie z dn.
29.09.2012 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1195, art. 12).
©Kancelaria Sejmu s. 6/17
2012-01-13
3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane przekazać ministrowi
właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do zamieszczenia
na stronie, o której mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji:
1) gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu Informacji Publicznej
tworzone przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2,
2) gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1,
3) udostępnia nieodpłatnie przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia
stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi
w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źródłowe tego
oprogramowania.
5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron
Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności:
a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,
b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,
2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3,
3) wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych
w Biuletynie Informacji Publicznej
– mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu stron Biuletynu
Informacji Publicznej, a także uwzględniając konieczność równego traktowania
rozwiązań informatycznych oraz potrzebę umożliwienia realizacji prawa
do stosowania przez podmioty obowiązane do przekazywania informacji oprogramowania
bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat
licencyjnych.


Art. 9a.3)
1. Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w
państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób
przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie,
w sposób użyteczny i efektywny, stanowią zbiór zwany dalej „zasobem informacyjnym”
i są udostępniane w centralnym repozytorium.
2. Do przekazania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium,
a także do systematycznego jego weryfikowania i aktualizowania obowiązane
są:
1) organy administracji rządowej,
2) fundusze celowe,
3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
4) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
5) Narodowy Fundusz Zdrowia,
6) państwowe instytuty badawcze,
7) państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii
Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011
r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092).
©Kancelaria Sejmu s. 7/17
2012-01-13
3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) zasób informacyjny przeznaczony do umieszczenia w centralnym repozytorium,
wraz ze wskazaniem podmiotu obowiązanego do jego przekazania,
mając na względzie szczególne znaczenie określonych informacji publicznych
dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego,
2) wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego, mając na
względzie sposób koordynacji informacji stanowiących zasób informacyjny
oraz związane z nim metadane opisujące ten dokument, ułatwiające jego
wyszukiwanie, kontrolę, długotrwałe przechowywanie i zarządzanie, oraz
możliwość jak najszerszego ponownego wykorzystywania informacji publicznych
i ich maszynowego odczytu,
3) harmonogram przekazywania zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium,
mając na względzie konieczność zagwarantowania aktualności informacji.


Art. 9b.3)
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi centralne repozytorium,
powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej. Minister właściwy do spraw
informatyzacji może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności
związane z prowadzeniem centralnego repozytorium.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji weryfikuje przekazywany zasób informacyjny
do centralnego repozytorium pod względem spełnienia wymogów
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 3.
3. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2, minister właściwy
do spraw informatyzacji wzywa do niezwłocznego dostosowania zasobu
informacyjnego do tych wymogów.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i kryteria weryfikacji
zasobu informacyjnego, jego przetwarzania i udostępniania oraz standardy techniczne
prowadzenia centralnego repozytorium, uwzględniając zasadę neutralności
technologicznej, konieczność zapewnienia przeszukiwalności i dostępności
informacji jak najszerszej grupie użytkowników, możliwości zastosowania
automatyzacji procesów oraz potrzebę zapewnienia ich użyteczności i efektywności.


Art. 10.
1.3) Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Art. 11.
Informacja publiczna może być udostępniana:
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
©Kancelaria Sejmu s. 8/17
2012-01-13
2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia
umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.


Art. 12.
1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są
oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi
określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za
treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację,
oraz datą udostępnienia.
2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie
stosowany nośnik informacji.


Art. 13.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem
ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w
ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o
powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym
jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie
zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot
obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób
i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie
określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie
wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji
zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja
może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie
14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji
w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o
udostępnienie informacji umarza się.


Art. 15.
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa
w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub
koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot
ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej
tym kosztom.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie
z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wniosko©
Kancelaria Sejmu s. 9/17
2012-01-13
dawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie
sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Art. 16.
1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o
udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ
władzy publicznej następują w drodze decyzji.
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także
imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania
o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu
na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie
udostępnienia informacji.


Art. 17.
1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących
organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o
umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się
odpowiednio.
2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
odwołania.


Art. 18.
1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów są jawne i dostępne.
2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w
ust. 1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane
na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.
3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub
techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną
z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1.
4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z
przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego
zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.


Art. 19.

Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub
stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne
lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady.

Art. 20.
Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów
kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego
i ich kolegialnych organów pomocniczych.
©Kancelaria Sejmu s. 10/17
2012-01-13

Art. 21.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej
stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.4)), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią
na skargę.

Art. 22. (uchylony).

Art. 23.
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.

Rozdział 2a3)


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 


Art. 23a.
1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części,
będącej w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3, niezależnie od
sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych
niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została
wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa
się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
2. Obowiązani do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania
na zasadach i w trybie określonych w ustawie są:
1) Prezes Rady Ministrów,
2) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych,
3) inne niż określone w pkt 2 państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej,
4) inne niż określone w pkt 2 osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania
potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego
ani handlowego, jeżeli samodzielnie albo wspólnie z podmiotami, o których
mowa w pkt 2 i 3, bezpośrednio albo pośrednio:
a) finansują je w ponad 50% lub
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr
94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417 i Nr 250, poz. 2118, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i
Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650, z 2008 r. Nr
190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 178, poz. 1375,
Nr 216, poz. 1676 i Nr 221, poz. 1736, z 2010 r. Nr 36, poz. 196, Nr 122, poz. 826, Nr 182, poz.
1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 76, poz. 409.
©Kancelaria Sejmu s. 11/17
2012-01-13
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego
lub zarządzającego,
5) związki podmiotów, o których mowa w pkt 2–4
– zwani dalej „podmiotami zobowiązanymi”.
3. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:
1) archiwów państwowych w zakresie znajdujących się w ich dyspozycji materiałów
archiwalnych,
2) jednostek publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu ustawy z dnia 29
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z
późn. zm.5)), w zakresie audycji radiowych i telewizyjnych oraz innych
przekazów,
3) instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury ani innych podmiotów
prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.6)), w zakresie informacji
publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,
4) uczelni, Polskiej Akademii Nauk ani jednostek naukowych w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w
zakresie informacji publicznych służących ich działalności badawczej oraz
dydaktycznej,
5) jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.7)), w zakresie informacji publicznych służących ich
działalności oświatowej.
4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:
1) informacji publicznych, których udostępnienie zostało uzależnione od wykazania
interesu indywidualnego (prawnego lub faktycznego) na podstawie
odrębnych przepisów,
2) przekazywania informacji publicznych między podmiotami wykonującymi
zadania publiczne, w celu realizacji zadań określonych prawem.
5. Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów innych ustaw określających
odmienne zasady wykorzystywania informacji publicznej, pod warunkiem,
że stwarzają gwarancje zachowania zasad wynikających z niniejszej ustawy.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz.
459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.
364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr
261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z
2009 r. Nr 62, poz. 504.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz.
624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.
416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.
857, Nr 148, poz. 991 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139,
poz. 814 i Nr 149, poz. 887.
©Kancelaria Sejmu s. 12/17
2012-01-13


Art. 23b.
1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania
bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 23c.
2. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania
informacji publicznej dotyczące:
1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania
informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
2) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w
pierwotnie pozyskanej formie,
3) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie
wykorzystywanej,
4) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane
informacje.
3. Podmiot zobowiązany określa sposób korzystania z informacji publicznych
spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z
późn. zm.8)) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz.
959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość
dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych
i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy
danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania
utworów zależnych.
4. Podmiot zobowiązany udostępnia warunki ponownego wykorzystywania
informacji publicznej w postaci elektronicznej.


Art. 23c.
1. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji
publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa
w art. 23g ust. 2, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we
wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
2. Nakładając opłatę, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania
i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie
oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o
ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w
szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna
wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych
bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu
ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


Art. 23d.
1. Podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną w celu jej ponownego
wykorzystywania w porównywalnych sytuacjach na takich samych warunkach.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 21,
poz. 164, Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r.
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.
©Kancelaria Sejmu s. 13/17
2012-01-13
2. W przypadku gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest
dokonywane przez podmioty wykonujące zadania publiczne w ramach działalności
wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania
informacji publicznej lub opłaty powinny zostać określone na takich
samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.


Art. 23e.
1. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie
może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników,
chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania zadań
publicznych.
2. W przypadku gdy warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
przewidują wyłączność korzystania z tej informacji, treść warunków ponownego
wykorzystywania jest ogłaszana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej podmiotu wprowadzającego wyłączność.


Art. 23f.
1. Podmioty zobowiązane, które przekazują informacje publiczne w celu ponownego
wykorzystywania z użyciem systemów teleinformatycznych, są obowiązane
do stosowania formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i
szyfrujących, umożliwiających odczyt maszynowy, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565, z późn. zm.9)).
2. Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności
przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania
oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia
nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.


Art. 23g.
1. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne
wykorzystywanie informacji publicznej:
1) udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
2) udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) udostępnionej w centralnym repozytorium,
4) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
2. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje
na wniosek, w przypadkach gdy:
1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w
inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,
albo
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach
innych niż zostały dla tej informacji określone.
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501,
z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz.
1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092.
©Kancelaria Sejmu s. 14/17
2012-01-13
3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w
szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę
do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.
5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20
dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych
podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po
zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. Podmiot zobowiązany informuje Prezesa Rady Ministrów o przekroczeniu 1000
wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej danego rodzaju.
7. Podmiot zobowiązany:
1) przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez
ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych
przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego
wykorzystywania informacji publicznej,
2) przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania
informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne
wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku, o którym mowa w art.
23c ust. 1,
3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
8. Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
w przypadku gdy:
1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w
art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,
2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności
intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
9. Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystywania informacji
publicznej w sytuacji, o której mowa w art. 23f ust. 2.
10. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 7 pkt 2, może, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia
przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany,
w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji
publicznej lub o wysokości opłat.
11. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego
wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji
publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji
publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej,
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy,
od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.
©Kancelaria Sejmu s. 15/17
2012-01-13
12. Do rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 8–10, podejmowanych przez podmiot
zobowiązany niebędący organem władzy publicznej, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawca może złożyć
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące odwołań.
13. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia,
wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zawierający
w szczególności informacje o sposobie i formie przekazania wnioskodawcy
informacji publicznej, a także o celu i zakresie ponownego wykorzystywania
udostępnianej informacji publicznej, biorąc pod uwagę sprawność i
przejrzystość postępowania.


Art. 23h.
1. Podmiot zobowiązany, który przekazuje informacje publiczne w celu ponownego
wykorzystywania, jest obowiązany umieścić na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej:
1) wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w
celu ponownego wykorzystywania,
2) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jeżeli zostały
określone,
3) informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za
nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
4) informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy
przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.
2. Podmiot zobowiązany, który udostępnia informacje publiczne w celu ponownego
wykorzystywania w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej lub w
centralnym repozytorium, jest obowiązany wraz z ich udostępnieniem wskazać
ewentualne warunki ponownego wykorzystywania, o których mowa w art. 23b
ust. 2, a także informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy
obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej, lub miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.
3. Podmiot zobowiązany podaje na żądanie wnioskodawcy informację o zasadach
obliczenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 23c ust. 1.
4. Brak odpowiednich informacji w menu przedmiotowym strony podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej, w kategorii „Ponowne wykorzystywanie informacji
publicznych”, uważa się za zgodę na ponowne wykorzystywanie
udostępnianej informacji publicznej bez ograniczeń warunkami.


Art. 23i.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji
publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią
na skargę.
©Kancelaria Sejmu s. 16/17
2012-01-13
Rozdział 3
Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy przejściowe
i końcowe


Art. 24.
W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988
r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr
100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz.
770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje
się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).”;
2) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku są obowiązane do
udzielenia prasie informacji o swojej działalności, o ile na podstawie
odrębnych przepisów informacja nie jest objęta tajemnicą lub nie narusza
prawa do prywatności.”,
b) skreśla się ust. 2,
c) w ust. 3 wyrazy „Na żądanie redaktora naczelnego” zastępuje się wyrazami
„W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego,”,
d) skreśla się ust. 5 i 6;
3) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa organizację i zadania
rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.”.


Art. 25.
1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu
wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje
się przepisy niniejszej ustawy.
2. Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14
dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać
decyzję o odmowie udostępnienia informacji.


Art. 26.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem przepisu art. 8 ust.
3, który odnośnie do nałożonego obowiązku udostępniania w Biuletynie Informacji
Publicznej informacji publicznych w zakresie, o którym mowa w:
1) art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) –
wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)–d) i lit. f) – wchodzi w życie po upływie 18
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
©Kancelaria Sejmu s. 17/17
2012-01-13
3) art. 6 ust. 1 pkt 5 – wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy.Udostępniający:

Tadeusz Mąkosa

Wytwarzający/Odpowiadający:

Aleksander Kwaśniewski (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)

Czas udostępnienia:

2008-01-20 17:22:02

Czas wytworzenia:

2001-01-06 00:00:00


ZałącznikiPodstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce.

 
Napisz komentarzKomentarze mogą zamieszczać jedynie zarejestrowani użytkownicy. Jeżeli chcesz dodać komentarz zaloguj się albo zarejestruj.


Komentarze

komentarzy : 3
Mirosław Bareja, 2009-10-09 14:31:15
Skąd można pobrać wymienione w art.9 p.4 ust.3 "przykładowe oprogramowanie służące do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody źródłowe tego oprogramowania"?

Habbakuk, 2011-09-20 07:35:48
Rolex Replica Watches

[url=http://www.oldewatches.com]Replica Watches[/url]

Habbakuk, 2011-09-20 07:36:33
http://www.oldewatches.com