Akty prawne


Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce. >>

Rozporządzenie regulujące wymogi techniczne wobec stron Biuletynu informacji Publicznej
>>

Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP.

>>

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności...

>>

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej >>