Data: 2024-04-19

Czym jest strona główna Biuletynu Informacji Publicznej?





<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” wskazano, że „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)”. Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <![endif]-->
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]-->

Podstawowym zadaniem realizowanym przez stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (SGBIP) jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.


Ponieważ już jesteś albo zostaniesz w przyszłości redaktorem strony podmiotowej BIP powinieneś wiedzieć, jakie ciążą na Tobie obowiązki i które z nich będziesz mógł zrealizować za pomocą SGBIP. O obowiązkach podmiotów prowadzących strony BIP możesz przeczytać w Ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniu w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


Rozdział czwarty tego Rozporządzenia zawiera zapisy dotyczące przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP. Ponieważ katalog podmiotów określony w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy jest katalogiem otwartym (co oznacza, że nie można stworzyć spisu wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP), to na SGBIP zamieszczone są jedynie informacje o podmiotach, które zgłosiły fakt prowadzenia własnej strony podmiotowej BIP (SPBIP).


Zadaniem redaktora SPBIP jest zatem przekazanie wybranych informacji o obsługiwanym przez siebie podmiocie do zamieszczenia na SGBIP, a także dbanie o ich aktualność na stronie głównej Biuletynu. Przekazywanie to odbywa się poprzez formularz dodania podmiotu, aktualizacji jego danych lub przesunięcia danych podmiotu do archiwum.


Do informacji o podmiocie prowadzącym stronę BIP zalicza się:


Dane podstawowe

 • nazwa podmiotu,

 • logo podmiotu (opcjonalnie).


Dane strony podmiotowej BIP

 • adres URL (czyli adres internetowy strony podmiotowej BIP),

 • imię i nazwisko redaktora (w przypadku wielu redaktorów wybranej osoby),

 • numer telefonu redakcji,

 • numer faksu redakcji.


Dane uzupełniające

 • kod pocztowy i miejscowość,

 • ulica,

 • numer domu,

 • numer telefonu,

 • numer telefaksu,

 • lokalizacja na mapie wskazująca położenie podmiotu.

 
 
Uwaga !
 
Uprzejmie informujemy, że aplikacje dodawania mapy poglądowej i umieszczania logo obecnie są nieaktywne.
 
 
Uprzejmie informujemy, że  zakładka "Dane podmiotów dodanych do strony gł. BIP" (plik xml) jest nieaktualna i będzie dostępna po uaktualnieniu. 


 

 

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej 

 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3 Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

·         stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z adresami do stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,

·         strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

 

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:

1.      organy władzy publicznej,

2.      organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

3.      podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

4.      podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,

5.      podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,

6.      podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,

7.      podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,

8.      podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,

9.      podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,

10.  podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

11.  związki zawodowe i ich organizacje,

12.  partie polityczne,

13.  inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

 

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.

 

Strona podmiotowa Biuletynu informacji Publicznej powinna być zarejestrowana na stronie głównej BIP www.bip.gov.pl.

Instrukcja dodawania podmiotu do strony głównej BIP (rejestracji) jest dostępna pod linkiem http://mc.bip.gov.pl/dostep-do-informacji-publicznej/podrecznik-redaktora-strony-podmiotowej-biuletynu-informacji-publicznej.html

  

 

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem – między innymi:

·         swój status prawny lub formę prawną,

·         przedmiot działania i kompetencje,

·         organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,

·         majątek, którym dysponuje,

·         tryb działania,

·         sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

·         informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

 

 

Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

 

Strony Biuletynu Informacji Publicznej powinny: 

 

      ·  spełniać minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

      ·  winny być zaprojektowane w sposób umożliwiający ich modyfikację, uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa BIP.

 

Treści zgromadzone na stronach BIP:

 

      ·  są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości;

      ·  nie są zabezpieczone przed drukowaniem i kopiowaniem.

 

Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. 

 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA SCENTRALIZOWANEGO SYSTEMU DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej(SSDIP) to bezpłatna aplikacja, która umożliwia założenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP zwiększając dostępność do informacji publicznej dla obywateli. „Centralny BIP” oznacza efektywniejsze zarządzanie informacją publiczną, łatwość wyszukiwania informacji oraz powszechniejszy dostęp do niej.

 

Kontakt -

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej

tel. 42 253 54 50

ssdip-pomoc@coi.gov.pl  


 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej jest spełnieniem art. 9 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późń. zm.), która nakłąda na ministra właściwego do spraw informatyzacji Obowiązek nieodpłatnego udostępnienia przykładowego oprogramowania służącego do tworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej. „Centralny BIP” będzie udostępniony podmiotom zobowiązanym na mocy art. 4 ww. ustawy do prowadzenia stron podmiotowych BIP bezpłatnie.   

 

 

 

 

<!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <![endif]-->

Udostępniający:

Tadeusz Mąkosa

Czas udostępnienia:

2013-04-26 10:22:09

Czas wytworzenia:

2012-04-26 10:12:00